Spolupracujeme

Predprojektová činnosť

Poradenstvo pri výbere vhodného pozemku vzhľadom na orientáciu SV strán, prehodnotenie vhodnosti pozemku na požadovaný investičný zámer (súlad s územným plánom, dostupné verejné rozvody a pod.).

Architektonická štúdia

Návrh objektu formou počitačového 3D modelu vzhľadom na individuálne podmienky investora, polohu pozemku, orientáciu k SV stranám a daným regulatívam.

Dokumentácia pre územné konanie

Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane jednotlivých profesií a prípojok potrebných pre udelenie stavebného povolenia.

Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia stavebnej časti a statiky, prípadne aj ostatných profesií, s podrobným riešením detailov, prestupov a pod.

Vizualizácia a 3D modely

Vyhotovenie počítačových 3D modelov a následných vizualizácií, návrhy objektov a ich zmien, farebné a materiálové návrhy fasád.

Inžinierska činnosť

Zastupovanie klienta pred úradmi a dotknutými orgánmi, zabezpečenie jednotlivých vyjadrení, stanovísk a povolení potrebných k realizácií stavby.

Poradenstvo

Odborná pomoc pri výbere vhodných materiálov pre výstavbu, optimalizácia tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií, riešenie konštrukčných detailov, autorský dozor, zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby a pod.

Autorský dozor

Kontrola výstavby, jej postupu a riešenie detailov v súlade s projektovou dokumentáciou a architektonickým zámerom.